Mandarin(P): fǎng, páng
Mandarin(Z): ㄈㄤˇ, ㄆㄤˊ
Korean(Eum): 방 [bang]
Korean(H/E): 본받을 방
Japanese(On): ほう [hou]
Japanese(Kun): ならう [narau]
Cantonese: fong2
Vietnamese: phỏng
------------------------------------------------------------
Definition: imitate
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.8]
Total strokes: 10
Radical: ()
Other variant: 仿
------------------------------------------------------------
Unicode: U+5023
Big Five: ADC0
JIS X 0208-1990: 4279
KSC 5601-1989: 5907
Cangjie: OYSK
Four-corner Code: 2824.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10183.020
Kang Xi: 0108.140
CiHai: 115.406
Morohashi: 00785
Dae Jaweon: 0231.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — (倣, 仿) făng ㄈㄤˇ 〔《廣韻》分网切, 上養, 非。 〕 1.仿效, 效法。 漢 班固 《西都賦》: “據坤靈之正位, 倣太紫之圓方。” 宋 趙與時 《賓退錄》卷一: “其造語盡倣《世說》。” 明 葉盛 《水東日記‧倣宋王十李三詩》: “ 正統 四年廷試榜出, 華亭 錢溥 原溥 倣 宋 人‘ 王十 ’穫‘ 李三 ’之詩, 自誦曰: ‘舉頭暫且窺 張大 , 伸腳猶能踏 小張 穫。 ’” 2.習字時摹寫的範本。 明 劉若愚 《酌中志‧內府衙門職掌》: “其功課: 背書, 號書,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:fang3 仿效﹑學習。 同“仿”。 唐·韓愈·論佛骨表: “轉相倣效, 惟恐後時。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【방】 본뜨다; 모방하다 人 (사람인) + 放 (놓을방) 人부 8획 (총10획) imitate ホウ·ならう …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — fǎng (1) ㄈㄤˇ (2) 同 仿 。 (3) 郑码: NSMO, U: 5023, GBK: 828D (4) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3241533134 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 방 본뜰 10 strokes 인변+모방+등글월문 …   Korean dictionary

 • 倣依 — (倣依, 仿依) 模仿。 《淮南子‧要略》: “因循倣依, 以知禍福。” 《淮南子‧要略》: “故言道而不明終始, 則不知所倣依。” 清 戴名世 《讀<揚雄傳>》: “後又以經莫大於《易》, 作《太玄》以擬之;傳莫大於《論語》, 作《法言》以擬之。 相與倣依而馳騁, 何其不自度量至此也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倣像 — (倣像, 仿像) 亦作“倣象”。 模仿。 唐 薛用弱 《集异記‧李清》: “即詣故居, 朝來之大宅宏門, 改張新舊, 曾無倣像。” 明 王守仁 《傳習錄》卷中: “後儒之所謂著察者, 亦是狃於聞見之狹, 蔽於沿習之非, 而依擬倣象於影響形跡之間, 尚非聖門之所謂著察者也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倣古 — (倣古, 仿古) 模仿古人。 《新唐書‧隱逸傳‧王績》: “兄 通 聚徒 河 汾 間, 倣古作六經, 又為《中說》以擬《論語》。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倣學 — (倣學, 仿学) 模仿;效法。 元 李文蔚 《圯橋進履》第二摺: “我倣學那 豫讓 般忠孝無嗔。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倣影 — (倣影, 仿影) 習字時映寫的字模。 明 劉若愚 《酌中志‧內府衙門職掌》: “至書堂之日……又每給刷印倣影一大張。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倣紙 — (倣紙, 仿纸) 習字時摹寫的作業。 《儒林外史》第二回: “﹝ 王舉人 ﹞一眼見那小學生的倣紙上的名字是 荀玫 , 不覺吃了一驚。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.